Nikos Koumettis

President of Europe
The Coca Cola Company
Koumettis

Nikos Koumettis

President of Europe
The Coca Cola Company

Biography